3ème KYU : Hanmihandachiwaza – Gyaku-Katate-Dori- Shihonage